Prijeđi na glavni sadržaj
AMPEU logo
hr en

Pravni okvir

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

 • Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19)
 • Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14)
 • Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (NN 134/97)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja (NN 133/97)
 • Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)
 • Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručni suradnika u dječjim vrtićima (NN 133/97, 20/05)
 • Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN 133/97, 4/98)
 • Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću (NN 83/01)
 • Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću (NN 114/02, 63/19)
 • Pravilnik o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te o dječjim vrtićima kao stručno-razvojnim centrima (NN 49/04)
 • Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10)
 • Odluka o donošenju Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (NN 5/15)
 • Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN 105/02, 55/06, 121/07)

 

Osnovnoškolsko obrazovanje

 • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19)
 • Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN 116/18)
 • Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (NN 124/09, 73/10)
 • Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/15)
 • Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika (NN 34/91)
 • Pravilnik o postupku odobravanja i uporabi pomoćnih nastavnih sredstava za nastavne predmete u osnovnim školama, gimnazijama, umjetničkim školama i općeobrazovne predmete u strukovnim školama (NN 139/13, 69/16)
 • Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/10, 82/19)
 • Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi (NN 40/14)
 • Pravilnik o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19)
 • Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika srednjem školstvu (NN 88/03)
 • Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 34/14, 40/14, 103/14, 102/19)
 • Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima (NN 68/19)
 • Pravilnik o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima (NN 53/19)
 • Pravilnik o organizaciji i provedbi produženoga boravka u osnovnoj školi (NN 62/19)
 • Pravilnik o vježbaonicama u osnovnoj školi (NN 40/91)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja eksperimentalnih programa u osnovnim školama (NN 40/91, 125/05)
 • Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (NN 67/14)
 • Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10)
 • Odluka o donošenju nastavnog plana za osnovnu školu (NN 66/19)
 • Nastavni planovi i programi za osnovne glazbene škole i osnovne plesne škole (NN 102/06, 127/06, 18/18)
 • Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020. (NN 48/19)
 • Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2019. godini (NN 2/19)
 • Odluka o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2019./2020. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (NN 69/19)
 • Normativi za prehranu učenika u osnovnoj školi (NN 146/12)
 • Odluka o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja (NN 70/11, 62/17, 86/18)

 

Srednjoškolsko obrazovanje

 • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19)
 • Zakon o strukovnom obrazovanju (NN 30/09, 25/18)
 • Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN 116/18)
 • Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi (94/2010)
 • Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/15)
 • Pravilnik o srednjoškolskom obrazovanju darovitih učenika (NN 90/93)
 • Pravilnik o postupku odobravanja i uporabi pomoćnih nastavnih sredstava za nastavne predmete u osnovnim školama, gimnazijama, umjetničkim školama i općeobrazovne predmete u strukovnim školama (NN 139/13, 69/16)
 • Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/10, 82/19)
 • Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi (NN 2/11)
 • Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99)
 • Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima (NN 68/19)
 • Pravilnik o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima (NN 53/19)
 • Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika srednjem školstvu (NN 88/03)
 • Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (NN 49/15, 47/17)
 • Pravilnik o polaganju državne mature (NN 1/13, 41/19)
 • Pravilnik o Središnjem registru državne mature (NN 53/11)
 • Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada (NN 118/09)
 • Pravilnik o vježbaonicama u srednjim školama (NN 11/94)
 • Pravilnik o izvođenju nastave dijela nastavnih predmeta i sadržaja utvrđenih nastavnim planom i programom na nekom od svjetskih jezika u srednjoj školi (NN 116/16)
 • Pravilnik o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama (NN 140/09)
 • Pravilnik o načinu ostvarivanja programa naukovanja i stručnog osposobljavanja za vezane obrte te o pravima, obvezama, praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju naučnika (NN 69/04)
 • Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10)
 • Odluka o donošenju Programa stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje i suradnike u nastavi (NN 49/17)
 • Odluka o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja (NN 70/11, 62/17, 86/18)
 • Odluka o donošenju Mreže regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju (NN 45/18)
 • Odluka o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2019./2020. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (NN 69/19)
 • Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2019./2020. (NN 81/19)
 • Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020. (NN 48/19)
 • Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020. (NN 53/19, 60/19)

 

Visoko obrazovanje

 • Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17)
 • Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN 107/07, 118/12)
 • Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09)
 • Zakon o potvrđivanju konvencije o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija u području Europe (NN 9/01, 15/02)
 • Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 158/03, 198/03, 138/06, 45/11)
 • Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN 71/07)
 • Zakon o obavljanju studentskih poslova (NN 96/18)
 • Pravilnik o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice (NN 83/10)
 • Pravilnik o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditacije visokih učilišta (NN 24/10)
 • Pravilnik o visini naknade i oslobođenjima od plaćanja naknade za troškove postupka priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija (NN 60/05, 10/08)
 • Pravilnik o upisniku znanstvenih organizacija i upisniku visokih učilišta (NN 72/04, 80/04, 29/18)
 • Pravilnik o sadržaju diploma i dopunskih isprava o studiju (NN 77/08, 149/11)
 • Pravilnik o studenskoj ispravi (NN 90/14)
 • Pravilnik o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti posredovanja u obavljanju studentskih poslova (NN 3/19)
 • Pravilnik o Upisniku studentskih udruga (NN 41/97, 71/07)
 • Pravilnik o Upisniku Studentskih zborova (NN 19/98, 71/07)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom (NN 23/15)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata (NN 120/13, 8/14)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine (NN 76/19)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za posebne skupine studenata (NN 74/19)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa (NN 83/18)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (NN 78/18)
 • Odluka o programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022. (NN 87/18)
 • Popis akademskih naziva i akademskih stupnjeva te njihovih kratica (NN 87/09, 88/11, 61/12, 37/17, 58/18)
 • Popis stručnih naziva i njihovih kratica (NN 87/09, 88/11, 61/12, 37/17, 67/18)
 • Popis odgovarajućih stručnih naziva i njihovih kratica s kojima se izjednačava stručni naziv stečen završetkom stručnoga dodiplomskog studija u trajanju kraćem od tri godine (NN 45/08, 87/09, 88/11)
 • Uredba o osnivanju Agencije za znanost i visoko obrazovanje (NN 101/04, 8/07)

 

Obrazovanje odraslih

 • Zakon o obrazovanju odraslih (NN 17/07)
 • Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanja odraslih (NN 129/08, 52/10)
 • Nastavni plan i program za osnovno obrazovanje odraslih (NN 136/03)
 • Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih (NN 129/08, 50/10, 61/14)
 • Pravilnik o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije (NN 129/08)
 • Pravilnik o evidencijama u obrazovanju odraslih (NN 129/08)
 • Zakon o pučkim otvorenim učilištima (NN 54/97, 5/98, 109/99, 139/10)

 

Općenito

Zakoni, pravilnici i drugi službeni dokumenti odnose se na više obrazovnih razina.

 

 • Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije (NN 124/14)
 • Zakon o Hrvatskom klasifikacijskom okviru (NN 22/13, 64/18)
 • Zakon o prosvjetnoj inspekciji (NN 61/11, 16/12)
 • Zakon o umjetničkom obrazovanju (NN 130/11)
 • Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru (NN 73/97)
 • Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NN 151/04)
 • Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU (NN 121/17)
 • Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje (NN 85/06)
 • Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (NN 24/10)
 • Pravilnik o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (NN 62/14)
 • Pravilnik o zajedničkome upisniku školskih ustanova u elektroničnome obliku - e-Matici (NN 86/15, 76/19)
 • Pravilnik o načinu provedbe vanjskog vrjednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrjednovanja školskih ustanova (NN 23/11)
 • Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja uvjeta za početak rada školske ustanove (NN 141/09)
 • Pravilnik o tjednim obvezama odgojno-obrazovnoga rada u umjetničkoj školi (NN 103/14)
 • Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 102/18, 59/19)
 • Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima (NN 132/13)
 • Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/15, 3/17)
 • Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15)
 • Pravilnik o udžbeničkom standardu te članovima stručnih povjerenstava za procjenu udžbenika i drugih obrazovnih materijala (NN 9/19)
 • Pravilnik o provođenju pripremne i dopunske nastave za učenike koji ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik i nastave materinskog jezika i kulture države podrijetla učenika (NN 15/13)
 • Pravilnik o evidenciji radnog vremena za radnike školskih ustanova (NN 144/11)
 • Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (NN 47/17, 41/19, 76/19)
 • Pravilnik o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu (NN 41/09, 55/15)

 

Više informacija možete pronaći na mrežnoj stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja.